بازدید هیئت مدیره نیکوکاران راه آسمان از مرکز ایتام سمنان

اعضای هیئت مدیره نیکوکاران راه آسمان همراه با چند تن از خیرین محترم در راستای بررسی نیازهای خانه ایتام در تاریخ از آن مرکز بازدید به عمل آوردند در این [...]

P1100876اعضای هیئت مدیره نیکوکاران راه آسمان همراه با چند تن از خیرین محترم در راستای بررسی نیازهای خانه ایتام در تاریخ از آن مرکز بازدید به عمل آوردند در این بازدید نشستی با مدیران مجموعه جهت بررسی نیازها، کمبودها، مشکلات مرکز مطرح و تصمیماتی جهت رفع این معضلات توشط موسسه اتخاذ گردید.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

رویداد ها
فراخوان مهربانی