دسته: گزارش کمیته جذب مشارکتها

گزارش عملکرد کمیته جذب مشارکتهای راه‌آسمان در سال ۹۸
گزارش عملکردسالانه واحدامورهمیاران براساس گزارش سرکارخانم صفا،مسئول واحدامورهمیاران، ۶۸۲ نفرهمیاردرسال ۱۳۹۸ به خانواده‌ بزرگ راه آسمان اضافه شده اند. تعداد همیاران ثابت از بدوفعالیت تاپایان اسفندماه ۹۸ به ۲۵۹۰ نفررسیده [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای