دسته: گزارش مدیریت خدمات اجتماعی

گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۸ نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۵۲ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۰۳۶/۹۹۲/۲۲۷ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۹۸/۴۱۰/۰۰۰ ریال [...]
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۴۸۰نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه چهارم۵۰نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۳۶۶/۶۲۲/۴۸۳ ریال سایر خدمات غیر نقدی۲۹۰/۱۵۴/۰۰۰ ریال ارائه خدمات تجهیزات پزشکی [...]
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۹ نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۸۶ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۷۱۷/۳۶۵/۶۹۵ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۱۰۵/۳۴۵/۰۰۰ ارائه [...]
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۳۵۳نفر   تعداد بیماران پذیرش شده تاکنون ۱۲۲نفر   خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۶۳۱/۲۲۲/۳۵۷ریال   سایر خدمات غیر نقدی ۱۲۶/۶۱۶/۵۰۰   ارائه خدمات [...]
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تا کنون ۳۲۰ نفر تعداد بیماران پذیرش شده تا کنون ۱۰۶ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۱۸۱/۰۶۸/۷۷۳ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۷۷۳/۲۴۰/۰۰۰ ارائه [...]
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی درسال ۹۸
بخش اول گزارش عملکرد تعداد کل بیماران تحت پوشش بنیاد درسال ۹۸ ، ۲۱۷ نفربوده که ۸۹ نفردرشهرستان سمنان، ۶۸ نفردرشهرستان شاهرود، ۳۲ نفردرشهرستان دامغان، ۱۶ نفردرشهرستان مهدیشهر، ۷ نفردرشهرستان [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای