دسته: گزارش عملکرد

گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
تبلیغات شهری ۴۳۰ متر مربع ارسال پیام های اطلاع رسانی ۶۹۳ عدد درج اخبار در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۳۵عدد
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۹ نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۸۶ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۷۱۷/۳۶۵/۶۹۵ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۱۰۵/۳۴۵/۰۰۰ ارائه [...]
Read More
گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان آذر (۹۹) ۲۹۵۸ نفر تعداد همیاران ۳ ماهه سوم (۹۹) ۳۱ نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۸۲۴ ساعت
Read More
گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان شهریور (۹۹) ۲۹۲۷ نفر تعداد همیاران ۳ ماهه دوم (۹۹) ۴۱ نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۴۷۰/۳۵ ساعت
Read More
گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۵۹۰ تعداد بیماران پذیرش شده ۳۸۲ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.
Read More
گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
تعداد قلک های تخلیه شده ۹۷۵ عدد مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۶۵۳/۶۰۵/۰۰۰ ریال مبلغ واریزی بنر ۲۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال مشارکتهای مردمی ۱/۲۷۰/۲۱۷/۵۸۸ ریال
Read More
گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد ۹۹ ۲۹۲۷ نفر   تعداد همیاران ۳ ماهه اول ۹۹ ۴۱ نفر   ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۴۷۰/۳۵ ساعت  
Read More
گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)
تعداد قلک های تخلیه شده ۹۶۳عدد   مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۶۷۱/۶۹۴/۳۰۰ریال   مبلغ واریزی بنر ۷۵۹/۷۰۰/۰۰۰ریال   مشارکتهای مردمی ۶۳۴/۹۹۸/۰۰۰ریال  
Read More
گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)
جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۶۳۲ تعداد بیماران پذیرش شده ۴۰۳ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.  
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۳۵۳نفر   تعداد بیماران پذیرش شده تاکنون ۱۲۲نفر   خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۶۳۱/۲۲۲/۳۵۷ریال   سایر خدمات غیر نقدی ۱۲۶/۶۱۶/۵۰۰   ارائه خدمات [...]
Read More
معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی