دسته: گزارش عملکرد

گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )
تعداد قلک های تخلیه شده ۹۹۹عدد مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۸۱۲/۹۸۹/۵۲۰ ریال مبلغ واریزی بنر ۵۹۳/۰۲۰/۰۰۰ ریال مشارکتهای مردمی ۹۳۳/۶۲۳/۰۰۰ ریال
Read More
گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )
تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد (۱۴۰۰) ۲۹۷۶ نفر تعداد همیاران ۳ ماهه اول (۱۴۰۰) ۳۲ نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۶۷۷ ساعت
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۸ نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۵۲ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۰۳۶/۹۹۲/۲۲۷ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۹۸/۴۱۰/۰۰۰ ریال [...]
Read More
گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰)
تبلیغات شهری ۱۱۸متر مربع نشریه آموزشی ۱۰۰۰ برگ ارسال پیام های اطلاع رسانی ۱۲۰۶ عدد درج اخبار و گزارشات تصویری در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۱۲ عدد
Read More
گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰)
جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۶۴۱ تعداد بیماران پذیرش شده ۴۰۶ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.
Read More
گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)
تبلیغات شهری ۱۰۶متر مربع نشریه فرهنگی، اجتماعی ۱۰۰۰ نسخه ارسال پیام های اطلاع رسانی ۶۹۰ عدد درج اخبار در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۲۴عدد
Read More
گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)
تعداد قلک های تخلیه شده ۸۹۵عدد مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۵۴۳/۴۲۸/۷۵۰ ریال مبلغ واریزی بنر ۲۶۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال مشارکتهای مردمی ۵۶۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۴۸۰نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه چهارم۵۰نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۳۶۶/۶۲۲/۴۸۳ ریال سایر خدمات غیر نقدی۲۹۰/۱۵۴/۰۰۰ ریال ارائه خدمات تجهیزات پزشکی [...]
Read More
گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان اسفند(۹۹) ۲۹۶۸نفر تعداد همیاران ۳ ماهه چهارم(۹۹) ۳۷نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۶۸۶ساعت
Read More
گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)
جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۷۷۱ تعداد بیماران پذیرش شده ۴۶۸ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.
Read More
گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
تبلیغات شهری ۴۳۰ متر مربع ارسال پیام های اطلاع رسانی ۶۹۳ عدد درج اخبار در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۳۵عدد
Read More
گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)
تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۹ نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۸۶ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۷۱۷/۳۶۵/۶۹۵ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۱۰۵/۳۴۵/۰۰۰ ارائه [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای