دسته: گزارش حسابرس رسمی

گزارش حسابرس رسمی مستقل مربوط به سال مالی ۱۴۰۱
گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ بنیاد نیکوکاران راه آسمان: برای مشاهده گزارش، بر روی فایل pdf زیر [...]
Read More
گزارش حسابرس رسمی مستقل مربوط به سال مالی ۱۴۰۰
گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بنیاد نیکوکاران راه آسمان: برای مشاهده گزارش، بر روی فایل pdf زیر [...]
Read More
گزارش حسابرس رسمی مستقل مربوط به سال مالی ۱۳۹۹
گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹بنیاد نیکوکاران راه آسمان: برای مشاهده گزارش، بر روی فایل pdf زیر کلیک [...]
Read More
مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان