گزارش حسابرس رسمی مستقل مربوط به سال مالی ۱۳۹۹

گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹بنیاد نیکوکاران راه آسمان: برای مشاهده گزارش، بر روی فایل pdf زیر کلیک [...]

گزارش حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹بنیاد نیکوکاران راه آسمان:
برای مشاهده گزارش، بر روی فایل pdf زیر کلیک کنید:

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای