گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )

تعداد قلک های تخلیه شده ۹۹۹عدد مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۸۱۲/۹۸۹/۵۲۰ ریال مبلغ واریزی بنر ۵۹۳/۰۲۰/۰۰۰ ریال مشارکتهای مردمی ۹۳۳/۶۲۳/۰۰۰ ریال

تعداد قلک های تخلیه شده ۹۹۹عدد

مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۸۱۲/۹۸۹/۵۲۰ ریال

مبلغ واریزی بنر ۵۹۳/۰۲۰/۰۰۰ ریال

مشارکتهای مردمی ۹۳۳/۶۲۳/۰۰۰ ریال

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان