گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ )

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۸ نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۵۲ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۰۳۶/۹۹۲/۲۲۷ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۹۸/۴۱۰/۰۰۰ ریال [...]

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۸ نفر

تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۵۲ نفر

خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۰۳۶/۹۹۲/۲۲۷ ریال

سایر خدمات غیر نقدی ۹۸/۴۱۰/۰۰۰ ریال

ارائه خدمات تجهیزات پزشکی ۴۶۶/۳۸۹/۱۵۱ ریال

خدمات حمایتی ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خدمات معیشتی ۲/۴۱۸/۷۳۴/۶۰۰ ریال

ارزش ریالی کلیه خدمات ارائه شده ۴/۰۴۱/۸۱۸/۷۱۶ ریال

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان