گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان اسفند(۹۹) ۲۹۶۸نفر تعداد همیاران ۳ ماهه چهارم(۹۹) ۳۷نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۶۸۶ساعت

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان اسفند(۹۹) ۲۹۶۸نفر

تعداد همیاران ۳ ماهه چهارم(۹۹) ۳۷نفر

ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۶۸۶ساعت

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان