گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)

تعداد قلک های تخلیه شده ۸۹۵عدد مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۵۴۳/۴۲۸/۷۵۰ ریال مبلغ واریزی بنر ۲۶۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال مشارکتهای مردمی ۵۶۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال

تعداد قلک های تخلیه شده ۸۹۵عدد

مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۵۴۳/۴۲۸/۷۵۰ ریال

مبلغ واریزی بنر ۲۶۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال

مشارکتهای مردمی ۵۶۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان