گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۴۸۰نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه چهارم۵۰نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۳۶۶/۶۲۲/۴۸۳ ریال سایر خدمات غیر نقدی۲۹۰/۱۵۴/۰۰۰ ریال ارائه خدمات تجهیزات پزشکی [...]

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۴۸۰نفر

تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه چهارم۵۰نفر

خدمات مالی ( درمانی ) ۲/۳۶۶/۶۲۲/۴۸۳ ریال

سایر خدمات غیر نقدی۲۹۰/۱۵۴/۰۰۰ ریال

ارائه خدمات تجهیزات پزشکی ۲۱۶/۹۳۶/۴۷۶ ریال

خدمات حمایتی ۴۶/۱۴۰/۰۰۰ ریال

خدمات معیشتی ۱/۰۳۱/۹۳۰/۸۳۹ ریال

ارزش ریالی کلیه خدمات ارائه شده ۳/۹۵۱/۷۸۳/۷۹۸ ریال

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان