گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۹ نفر تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۸۶ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۷۱۷/۳۶۵/۶۹۵ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۱۰۵/۳۴۵/۰۰۰ ارائه [...]

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۵۲۹ نفر

تعداد بیماران پذیرش شده سه ماهه سوم ۸۶ نفر

خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۷۱۷/۳۶۵/۶۹۵ ریال

سایر خدمات غیر نقدی ۱۰۵/۳۴۵/۰۰۰

ارائه خدمات تجهیزات پزشکی ۴۳۹/۲۵۸/۰۵۳

خدمات حمایتی ۱۴۱/۳۹۰/۰۰۰

خدمات معیشتی ۵۷۸/۰۸۲/۰۰۰

ارزش ریالی کلیه خدمات ارائه شده ۳/۰۰۲/۴۴۰/۷۴۸

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای