گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان شهریور (۹۹) ۲۹۲۷ نفر تعداد همیاران ۳ ماهه دوم (۹۹) ۴۱ نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۴۷۰/۳۵ ساعت

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان شهریور (۹۹) ۲۹۲۷ نفر

تعداد همیاران ۳ ماهه دوم (۹۹) ۴۱ نفر

ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۴۷۰/۳۵ ساعت

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای