گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)

تعداد قلک های تخلیه شده ۹۷۵ عدد مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۶۵۳/۶۰۵/۰۰۰ ریال مبلغ واریزی بنر ۲۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال مشارکتهای مردمی ۱/۲۷۰/۲۱۷/۵۸۸ ریال

تعداد قلک های تخلیه شده ۹۷۵ عدد

مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۶۵۳/۶۰۵/۰۰۰ ریال

مبلغ واریزی بنر ۲۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ریال

مشارکتهای مردمی ۱/۲۷۰/۲۱۷/۵۸۸ ریال

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان