گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)

تعداد قلک های تخلیه شده ۹۶۳عدد   مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۶۷۱/۶۹۴/۳۰۰ریال   مبلغ واریزی بنر ۷۵۹/۷۰۰/۰۰۰ریال   مشارکتهای مردمی ۶۳۴/۹۹۸/۰۰۰ریال  

تعداد قلک های تخلیه شده ۹۶۳عدد

 

مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۶۷۱/۶۹۴/۳۰۰ریال

 

مبلغ واریزی بنر ۷۵۹/۷۰۰/۰۰۰ریال

 

مشارکتهای مردمی ۶۳۴/۹۹۸/۰۰۰ریال

 

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای