گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹)

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد (۹۹) ۲۶۳۹ نفر تعداد همیاران ۳ ماهه اول (۹۹) ۳۱ نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۵۳۰ ساعت

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد (۹۹) ۲۶۳۹ نفر

تعداد همیاران ۳ ماهه اول (۹۹) ۳۱ نفر

ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۵۳۰ ساعت

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان