گزارش عملکرد واحد قلک و بنر راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹)

تعداد قلک های تخلیه شده ۴۰۶ عدد مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۳۵۳/۱۴۱/۲۰۰ ریال مبلغ واریزی بنر ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال مشارکتهای مردمی ۴۷۹/۴۹۰/۰۰۰ ریال

تعداد قلک های تخلیه شده ۴۰۶ عدد

مبلغ واریزی قلک های تخلیه شده ۳۵۳/۱۴۱/۲۰۰ ریال

مبلغ واریزی بنر ۹۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

مشارکتهای مردمی ۴۷۹/۴۹۰/۰۰۰ ریال

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای