گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹)

تعداد کل بیماران پذیرش شده تا کنون ۳۲۰ نفر تعداد بیماران پذیرش شده تا کنون ۱۰۶ نفر خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۱۸۱/۰۶۸/۷۷۳ ریال سایر خدمات غیر نقدی ۷۷۳/۲۴۰/۰۰۰ ارائه [...]

تعداد کل بیماران پذیرش شده تا کنون ۳۲۰ نفر

تعداد بیماران پذیرش شده تا کنون ۱۰۶ نفر

خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۱۸۱/۰۶۸/۷۷۳ ریال

سایر خدمات غیر نقدی ۷۷۳/۲۴۰/۰۰۰

ارائه خدمات تجهیزات پزشکی ۱۶۹/۰۰۷/۹۲۸

خدمات حمایتی ۳۵/۰۵۰/۰۰۰

خدمات معیشتی ۱/۱۲۶/۳۴۴/۰۰۰

ارزش ریالی کلیه خدمات ارائه شده ۱/۹۴۲/۹۲۰/۲۲۸

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای