گزارش کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان درسال ۹۸

طی ۹۷ جلسه آموزشی برگزارشده،تعداد ۵۴۷۷ نفرآموزش دیده اندکه؛ ۶ جلسه آموزشی برای ۸۴۵ دانش آموز ۲۶ جلسه برای ۱۵۰۰ نفراززنان خانه دارواولیاءدانش آموزان ۴۳ جلسه برای ۱۹۱۰ نفرازکارکنان دولت [...]

طی ۹۷ جلسه آموزشی برگزارشده،تعداد ۵۴۷۷ نفرآموزش دیده اندکه؛

  • ۶ جلسه آموزشی برای ۸۴۵ دانش آموز
  • ۲۶ جلسه برای ۱۵۰۰ نفراززنان خانه دارواولیاءدانش آموزان
  • ۴۳ جلسه برای ۱۹۱۰ نفرازکارکنان دولت ومعلمین
  • ۴ جلسه برای ۳۱۰ نفرازکارکنان واحدصنایع
  • ۶ جلسه برای ۲۴۲ نفرازبازنشتگان
  • ۳ جلسه برای ۳۸۵ نفرازعموم مردم وهمیاران
  • ۱جلسه برای ۴۵ نفرازافاغنه

بامباحث؛سرطان،راههای غربالگری وپیشگیری ازآن همچنین سلامت روان تشکیل شد.

دراینجلسات آموزشی برای ۲۴۵ نفرمعاینه وغربالگری پستان و ۴۵ نفرغربالگری سرطان پروستات انجام شد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای