گزارش عملکرد کمیته جذب مشارکتهای راه‌آسمان در سال ۹۸

گزارش عملکردسالانه واحدامورهمیاران براساس گزارش سرکارخانم صفا،مسئول واحدامورهمیاران، ۶۸۲ نفرهمیاردرسال ۱۳۹۸ به خانواده‌ بزرگ راه آسمان اضافه شده اند. تعداد همیاران ثابت از بدوفعالیت تاپایان اسفندماه ۹۸ به ۲۵۹۰ نفررسیده [...]

گزارش عملکردسالانه واحدامورهمیاران

براساس گزارش سرکارخانم صفا،مسئول واحدامورهمیاران، ۶۸۲ نفرهمیاردرسال ۱۳۹۸ به خانواده‌ بزرگ راه آسمان اضافه شده اند.
تعداد همیاران ثابت از بدوفعالیت تاپایان اسفندماه ۹۸ به ۲۵۹۰ نفررسیده است که ازاین تعداد، ۱۳۶۴ نفرهمیاران مالی و ۱۲۲۷ نفرهمیاران غیرمالی میباشند.
درواحدهمیاران پس ازتکمیل فرمهای همیاری ازسوی خیرین محترم،فرمها آنالیزشده وبراساس نوع اعلام آمادگی،تخصص،ساعت ومیزان همکاری طبقه بندی میشوند. پس ازجلسات معارفه واستعدادسنجی،متناسب بااعلام نیازکمیته های مختلف بنیاد دعوت به همکاری میشوند.

گزارش عملکرد سالانه واحدبنر

براساس گزارش خانم عقیلی؛مسئول واحدبنر،ازشهریورسال ۹۸ حدودا ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مشارکت مردمی درطرح سفره های آسمانی جمع آوری شده است.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای