“برگزاری آخرین جلسه مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در…

“برگزاری آخرین جلسه مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در مجتمع آموزشی سروش” فکر کردن همراه با انتقاد و ارزیابی-خلاقیت و نوآوری از موضوعات این [...]

“برگزاری آخرین جلسه مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در مجتمع آموزشی سروش”

فکر کردن همراه با انتقاد و ارزیابی-خلاقیت و نوآوری از موضوعات این کلاس بود که توسط خانمها حقیقت و علیمحمدی؛ روانشناسان افتخاری بنیاد به حاضران آموزش داده شد.
در این جلسه اقای مجید عابدی؛ کارشناس مسئول آموزش ابتدایی شهرستان، علی اصغر حسنان؛ معاون‌پرورشی اداره شهرستان، خانم مریم حدادی؛ معاون آموزشی اداره کل، اقای توانگر؛ رئیس اداره آموزش نیروی انسانی و اقای صمدیان؛ کارشناس مسئول اجرایی دوره ها جهت بازدید در کلاس ها حضور داشتند.
در پایان قلک های مناسبتی راه آسمان توسط خانم کاشی به علامندان داده شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای