“برگزاری دومین جلسه مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در…

“برگزاری دومین جلسه مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در مجتمع آموزشی سروش” مهارت ارتباط موثر، روابط بین فردی، حل مسأله و تصمیم گیری از [...]

“برگزاری دومین جلسه مهارتهای دهگانه راه آسمان ویژه ی انجمن علمی معلمان استان سمنان در مجتمع آموزشی سروش”

مهارت ارتباط موثر، روابط بین فردی، حل مسأله و تصمیم گیری از موضوعات این کلاس بود که توسط خانمها میر معصومی و شاهی؛ روانشناسان افتخاری بنیاد به حاضران آموزش داده شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای