“قدم خیری دیگر ازخانواده ی همراه و همیار راه آسمان”

“قدم خیری دیگر ازخانواده ی همراه و همیار راه آسمان” جشن تولد یکی از مددجویان بنیاد نیکوکاران راه آسمان به همت خانواده ی خیر سمنانی برگزار شد. این خانواده ی [...]

“قدم خیری دیگر ازخانواده ی همراه و همیار راه آسمان”

جشن تولد یکی از مددجویان بنیاد نیکوکاران راه آسمان به همت خانواده ی خیر سمنانی برگزار شد.
این خانواده ی نیکوکار چند روز پیش جهیزیه ی فرزند مرحومه شان را به راه آسمان تقدیم کردند.
روح عزیزان از دست رفته شان قرین رحمت و غفران الهی .

“روابط عمومی راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای