برگزاری دومین جلسه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان استان سمنان

برگزاری دومین جلسه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان استان سمنان دومین جلسه آموزشی توسط مدرسین و ماماهای راه آسمان ؛خانم ها اعتمادی و محبوبی ، در کانون بازنشستگان برگزار [...]

برگزاری دومین جلسه آموزشی راه آسمان در کانون بازنشستگان استان سمنان

دومین جلسه آموزشی توسط مدرسین و ماماهای راه آسمان ؛خانم ها اعتمادی و محبوبی ، در کانون بازنشستگان برگزار شد .
ابتدا خانم اعتمادی ، دبیر کمیته آموزش و پیشگیری راه آسمان به سرطان های شایع در زنان پرداخت .
در ادامه برای تعدادی از خانم ها غربالگری و معاینه پستان نیز انجام شد .
در این جلسه ۵۰ نفر از بانوان بازنشسته حضور داشتند .

” روابط عمومی راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای