برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش و پیشگیری موسسه “راه آسمان” در سال ۹۷

در اولین جلسه کمیته آموزش و پیشگیری در سال ۹۷ ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در سال ۹۶ ، اهداف و همایشهای آموزشی پیش رو موسسه “راه آسمان” در [...]

در اولین جلسه کمیته آموزش و پیشگیری در سال ۹۷ ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در سال ۹۶ ، اهداف و همایشهای آموزشی پیش رو موسسه “راه آسمان” در سال ۹۷ نیز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی “راه آسمان” از مهرماه تا پایان اسفند ماه ۹۶ ، ۱۷جلسه مستمر کمیته آموزش و پیشگیری با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.
“روابط عمومی موسسه نیکوکاران راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای