برگزاری اولین جلسه کمیته آموزش و پیشگیری موسسه “راه آسمان” در سال ۹۷

در اولین جلسه کمیته آموزش و پیشگیری در سال ۹۷ ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در سال ۹۶ ، اهداف و همایشهای آموزشی پیش رو موسسه “راه آسمان” در [...]

در اولین جلسه کمیته آموزش و پیشگیری در سال ۹۷ ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در سال ۹۶ ، اهداف و همایشهای آموزشی پیش رو موسسه “راه آسمان” در سال ۹۷ نیز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی “راه آسمان” از مهرماه تا پایان اسفند ماه ۹۶ ، ۱۷جلسه مستمر کمیته آموزش و پیشگیری با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردیده است.
“روابط عمومی موسسه نیکوکاران راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان