بازدید مشترک کمیته فنی مهندسی و کمیته پزشکی از کلینیک تخصصی

به منظور آماده سازی و بررسی فضای استقرار تجهیزات پزشکی هسته ای، بازدید مشترک اعضاء کمیته فنی مهندسی و کمیته پزشکی” موسسه راه آسمان ” از کلینیک تخصصی صورت پذیرفت.

به منظور آماده سازی و بررسی فضای استقرار تجهیزات پزشکی هسته ای، بازدید مشترک اعضاء کمیته فنی مهندسی و کمیته پزشکی” موسسه راه آسمان ” از کلینیک تخصصی صورت پذیرفت.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان