شرح عملکرد درمانی ۳ ماهه چهارم سال ۹۵ موسسه نیکوکاران راه آسمان

بخش درمان ۱- پرداخت هزینه درمانی به خانواده نیازمند (۲/۱۰/۹۵) ۲- پرداخت هزینه دارو و درمان به خانواده نیازمند سادات (۵/۱۰/۹۵)

بخش درمان
۱- پرداخت هزینه درمانی به خانواده نیازمند (۲/۱۰/۹۵)
۲- پرداخت هزینه دارو و درمان به خانواده نیازمند سادات (۵/۱۰/۹۵)

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای