حضور اعضای محترم موسسه راه آسمان در اولین نشست سمنانیهای مقیم مرکز در خانه معلم…

موسسه راه آسمان فرصتی یافت تا با ارائه طرحها و برنامه های پیش رو در جمع عزیزان سمنانی مقیم مرکز از حمایتهای آنان برخوردار گردد . بسیاری از عزیزان سمنانی [...]

موسسه راه آسمان فرصتی یافت تا با ارائه طرحها و برنامه های پیش رو در جمع عزیزان سمنانی مقیم مرکز از حمایتهای آنان برخوردار گردد .
بسیاری از عزیزان سمنانی همکاری خود را در جهت اهداف عالی موسسه اعلام داشتند.
مهرتان جاوید

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

معرفی بنیاد
فراخوان مهربانی