آیا می دانید..

بر اساس آمار رسمی، با توجه به تعداد افرادی که در شهرسمنان، در هر روز به رحمت حق می پیوندند و هزینه ای که برای مراسم اطعام هر متوفی صرف می شود در مجموع بالغ بر ۲/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان در سال می شود !

آیا می دانید..

مجموع نذورات اطعامی که در مناسبتهای مذهبی و روزهای خاص انجام می شود در هر سال بالغ بر ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می گردد !

آیا می دانید..

با توجه به تعداد افرادی که در طول سال از سمنان به زیارت خانه خدا و عتبات عالیات مشرف می شوند و هزینه ای که نیمی از آنان برای اطعام می پردازند ، در هر سال بالغ بر ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان می گردد !

مراسم اطعام هر متوفی
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
0
تومان
نذورات مذهبی
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
0
تومان
هزینه‌های زیارتی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
0
تومان

در نتیجه

مجموع هزینه های اطعام به مناسبتهای فوق در شهر سمنان در هر سال حدود ۱۵/۶۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد

در همین ایام، چه تعداد از خانواده های آبرومند، از حداقل معیشت و تامین غذایی عائله خود محرومند؟

حال اگر

ضمن احتـرام و پاسداشت نیات پاک مومنیــن و در نظـر داشتن معذورات و نـــذورات خـــاص و … فقط ۱/۳از این هزینــه ها ( ۵/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ) با همیـاری شهروندان و همت و هدایـت موسسات خیریه و مردم نهاد برای تامین هزینه تغذیه خانواده های محروم واقعی ، هدفمندســازی گردد و با عنایت به اینکه هزینـه سبد غذایی هر خانواده چهار نفره در طول ماه ۵۰۰,۰۰۰ تومان است،
می توانیم سبد غذایی ۸۷۰ خانوار ۴ نفره (یا به عبارتی۳۵۰۰ نفر) محروم شهرمان را به مدت یکسال تامین نمائیم.

طبـق سنت شریف نبــوی (ص)

و احـادیث معصومیـن (ع) و فتوای اکثر مراجــع عظام ، مستحب است برای صاحبــان عزا، سه روز غذا برده شود و خوردن غـذای آنـان کراهت دارد.

اطعام در مراسم عزا

عموما موجب معذورات و مشقات فـراوان برای خانواده داغدار و بعضا تنگناهای شدید مالی آنان می شود، در حالی که اکثر مدعوین از تــوان مالــی کافی برخوردارند.

روش اجرای طرح

  • هر همیار راه آسمان، به عنوان پیام آور طرح، در بین خانـواده ، دوستان و آشنایان، مزایای طرح را تشریح و آنــان را به اجــرای دعوت می کند.
  • هر همیـــار محترم با اطلاع از مناسبتهای فوق ، ضمن صحبت و جلب موافقت ، مراتب را بـه اطـــلاع بنیاد می رساند.
  • بنیاد راه آسمان، با نصب بنر و تابلوی یادمان و پخش اعلامیه در مراسم، درج در سایت بنیاد و اعلام توسط مجـری یا مداح، نیت خیر بانی و بازمانــدگان را در اختصــاص هزینه های اطعام به خانواده های محروم و ایتـام اعـلام و تقدیـــر می نماید.
  • بنیاد با دریافت وجوه نیت شده، آن را به مواد غذایی اولیه تبدیل و بین خانواده های محروم شناسایی شده توزیـع می نمایــد.

امید است با اجرای موفق و گسترده این طرح با الگوپذیری سایر شهرها و استانها، به عنوان یک طرح ملی اجرا گردد.

اینماد راه آسمان